Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ Anh lớp 6 năm học 2022 - 2023 mới nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Trọn cỗ 100 Đề thi tiếng Anh lớp 6 năm học tập 2022 - 2023 tất cả đáp án, tiên tiến nhất được biên soạn theo lịch trình sách bắt đầu Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi giờ Anh 6.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 6


Mục lục Đề thi tiếng Anh lớp 6 năm 2022 - 2023 mới nhất


Quảng cáo

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 - liên kết tri thức


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 - Cánh diều


- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1

Bộ đề thi giờ Anh lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 6 thân kì 2

Phòng giáo dục và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. Lamps B. Desks C. Lights D. Legs

2. A. Brother B. Nose C. Sofa D. Poster

3. A. Finger B. Leg C. Neck D. Elbow

4. A. Mouth B. House C. Country D. About

5. A. Subject B. Music C. Study D. Lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1. A. Chair B. Apartment C. Villa D. House

2. A. Fridge B. Cooker C. Microwave D. Bedroom

3. A. Classrooms B. Students C. Teachers D. Streets

4. A. Confident B. Sport C. Hard-working D. Creative

5. A. Calculator B. Notebook C. Teacher D. Rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1. There four chairs & a table the middle of the room.

A. Are – in B. Are – at C. Is – on D. Is – in

2. Can you me the book, please?

A. Move B. Pass C. Have D. Turn

3. Would you like some juice?

A. Drink B. Drinking C. Lớn drink D. Drank

4. My best friend is kind và . He often makes me laugh.

A. Funny B. Nice C. Shy D. Boring

5. At break time, I go to the library & books.

A. Go B. Read C. Play D. Listen

6. Our class is going khổng lồ a picnic at the zoo on Saturday. 

A. Have B. Take C. Pass D. Go

7. The school year in Viet nam starts ________ September 5th.

A. In B. On C. At D. Since

8. Students live và study in a ________ school. They only go trang chủ at weekends.

A. Secondary B. International C. Boarding D. Private

9. ‘What are you doing this Saturday?’ ‘I’m ________ camping with some friends.

A. Having B. Going C. Doing D. Playing

10. Phái nam football now. He’s tired.

A. Doesn’t play B. Plays C. Is playing D. Isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1. I (watch) TV about 3 hours a day.

2. We (play) tennis now 

3. Minh sometimes (practise) the guitar in his room.

4. She (have) đen hair.

5. Look at the girl! She (ride) a bike.

C. READING:

V. Read the text và answer T or F:

My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate và we always go to school together. Phong is twelve. He’s tall và rather thin. He has short curly đen hair & brown eyes. Phong is funny & friendly. I like being with him because he always makes me laugh. He is also very sporty và plays football & basketball very well. We often play basketball and football at the weekend. He loves listening khổng lồ music and playing the guitar. I can’t play the guitar but I love music, too. Phong doesn’t like computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard to lớn pass it.

True False

1. Quan and Phong are studying in the same class.
2. Phong is tall and not fat.
3. Phong’s hair is straight and black.
4. Phong likes playing sports.
5. Quan dislikes playing the guitar.

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

Dear Sergio, 

How (l) you? (2) you want to lớn know about a typical day at my school? I always (3) to school with my brother và my friend Steve. School starts at 7 o"clock. (4) the morning, we have five lessons, usually different subjects. I go home at 11.40. Then we have lunch. I (5) have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

Bye for now, 

George 

1. A. Bởi B. Go C. Are

2. A. Does B. Do C. Are

3. A. Walk B. Walks C. Walking

4. A. On B. In C. At

5. A. Don’t B. Not C. Doesn’t

D. WRITING:

VII. Rearrange the words lớn make correct sentences. 

1. Now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. School/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba"s house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. Do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

40 câu, mỗi câu đúng được 0,25 điểm. Tổng 10 điểm

I.

1

2

3

4

5

D

A

A

C

B

II.

1

2

3

4

5

A

D

D

B

C

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

A

B

A

B

C

B

D

IV.

1. Watch

2. Are playing

3. Practises

4. Has

5. Is riding

V.

1

2

3

4

5

T

T

F

T

F

VI.

1

2

3

4

5

C

B

A

B

A

VII.

1.They are studying English now.

2.How many students are there in your school?

3.Hoa has long brown hair.

4.There is a beautiful garden lớn the left of Ba’s house.

5.What vì chưng you vị after school, Mai?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi thân kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... Are there?

A. Book

B. Books

C. A book

D. The book

2. They are in their ………….. Room.

A .living

B. Lớn live

C. Live

D. To lớn live

3.Thu: What’s her name ? - Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa

C. Your name’s Hoa

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. Doctors

B. Teachers

C. An engineer

D. Students

5. Twenty - two + thirty-seven = ……………............

Xem thêm: Đội Ngũ Chuyên Gia Tâm Lý Học, Top 6 Chuyên Gia Tư Vấn Tâm Lý Tại Tp

A. Fifty- six

B. Fifty-nine

C. Fifty- seven

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve ? - B:………….

A.Yes, he is

B. No, he isn’t

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live............. Can Tho city.

A. On

B. In

C. At

D. With

8 .A: ………….. Are you? - B: I’m fine, thanks.

A. What

B. Where

C. Who

D. How

9. A: How old are you ?

A. He’s eleven

B. I’m fine

C. I’m eleven years old

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class. - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher

B. Good evening, teacher

C. Hi,teacher

D. Good morning, teacher

II. Read the passage và answer the questions

My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister & me. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?

…………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

…………………………………………………………………..

4. What does she do?

………………………………………………………….............

III. Give the correct form of verbs 

1.Mr Tan và Miss Lien (be) …………….. Teachers .

2. I (live) ....................... In Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... My classroom.

4. I (be) .................... A student.

IV. Find the mistake in each sentence và correct it

1. My school is in the city. They is big.

2. We have English at Monday & Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel khổng lồ work?

5. I’m hungry. I’d lượt thích some chicken & some rices.

6. What are you going do on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil và gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

ĐÁP ÁN

I.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - B; 

6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - C; 10 - D; 

II.

1 - His name is Ba. 

2 - He is fifty years old. 

3 - She is forty - six years old. 

4 - She is a nurse.

III.

1 - are; 2 - live; 3 - is; 4 - am; 

IV.

1 - They thành It;

2 - at thành on;

3 - get thành gets;

4 - What thành How; 

5 - rices thành rice;

6 - vị thành to lớn do; 

7 - longer thành longest; 

8 - many thành much; 

9 - cooks thành is cooking;

10 - beach thành beaches;

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi thân kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. Cleaner B. Woman C. Mother D. Man

2. A. Nicer B. Safer C. about D. any

3. A. Cheaper B. Bigger C. Compete D. Tutor

4. A. Larger B. Enter C. Grammar D. Verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go lớn the movies. (often)

2. She listens to lớn classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D lớn answer these following questions

Charles is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the city. His father is a manager. His mother is a secretary. & he is a student. The villa is next to lớn a large shopping center so it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit & have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower shop opposite their house. At Tet, they often go to lớn the historic pagoda near their villa.