Công Đức Bảo đánh Thần Chú còn mang tên gọi không giống là “Công Đức Bửu tô Thần Chú”. Đây là một trong những bài chú ngắn vào Thập chú, thuộc trợ hạnh trong công trạng của Thiền Môn. Oai nghiêm lực của chú này được trình bày là vô chi phí khoáng hậu, bởi lẽ theo Nhị Khóa Hiệp Giải trích dẫn:

“Nếu bạn tụng một đổi mới thần chú nầy, công đức cũng bởi như lạy tứ vạn năm nghìn bốn trăm biến đổi Ðại Phật Danh kinh; lại cũng bằng tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm trở nên Ðại Tạng Kinh. Vì dẫu có tạo tội chứa đầy hơn mười cõi nước, buộc phải đọa vào âm ti lớn vô con gián đi nữa, cho đến khi lâm chung cũng khá được quyết định vãng sanh về cực lạc trái đất đặng ông phật A Di Ðà, rồi sinh lên bực thượng của thượng phẩm, nếu thật tâm tụng chú nầy.”

Công Đức Bảo tô Thần Chú

Công Đức Bảo đánh Thần Chú

Nam mô Phật Ðà da Nam mô Ðạt Ma da Nam mô Tăng Già domain authority Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, ba rô rị, ta phạ ha. So sinh các bạn dạng Công Đức Bảo đánh Thần Chú

Lược khảo trong gớm sách thì Công Đức Bảo đánh Thần Chú được thuyết trong 3 bộ, cũng có nhiều sai biệt.

Bạn đang xem: Công đức bảo sơn thần chú

1. Cỗ Mật Tông:

Theo “Bộ Mật Tông” vị Ngài mê say Viên Đức Dịch: Công Đức Bảo tô Thần Chú hotline là Công Đức Bảo sơn Đà La Ni. Văn bản như sau:

Nam tế bào Phật Ðà da Nam mô Ðạt Ma da Nam mô Tăng Già da Úm tất đế hộ rô rô, vớ đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, tía rô rị, ta phạ ha.

(Chữ hộ cũng nói là hồ, đô cũng đọc là độ, chỉ cũng phát âm giá, cha cũng phát âm bà, lị cũng đọc nĩ khứ thinh.)

Kinh Ðại Tập nói: Nếu fan tụng chú này một biến, như lễ Ðại Phật Danh kinh tứ vạn năm ngàn tư trăm biến. Lại như đưa Ðại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm biến. Chế tạo tội thừa mười cõi gần cạnh độ, đọa vào A Tỳ địa ngục chịu tội, kiếp không còn lại sanh nơi khác để chịu đựng tội. Niệm chú này một biến, tội kia đa số được tiêu diệt, không thể đọa vào địa ngục, khi mạng chung quyết định vãng sanh Tây phương thay giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.

(Tạo tội hơn mười cạnh bên độ ấy, tức là tội đã chế tạo quá rộng mười quả đât vi trần; kiếp hết lại sanh, nghĩa là cõi Ta Bà nhân loại này khi đã hoại diệt, tội kia chưa hết, liền gửi sanh trong địa ngục ở thế giới phương khác. Cõi này thành rồi đời bạn tội nhơn tê trở về trong địa ngục phương này mà chịu đựng khổ báo.)

2. Nhị Khóa Hiệp Giải

Theo “Nhị Khóa Hiệp Giải”: Công Đức Bảo đánh Thần Chú tên là “Công Đức Bửu đánh Thần Chú”. Nội dung như sau:

Nam mô Phật đà daNam mô đạt ma daNam mô Tăng già da. Aùn, tất đế hộ rô rô tất đo rô chỉ lỵ ba, kiết lỵ bà, tất đạt rị, ba rô rị ta phạ hạ. 3. Mật chú viên nhân vãng sanh tập

Theo “Mật chú viên nhân vãng sinh tập”: Công Đức Bảo sơn Thần Chú có tên là “Công Đức sơn Đà La Ni Chú”. Tuy nuốm chú trong phiên bản này khôn cùng khác lạ, câu chữ như sau:

Nại maMạc nãi dã Nại na nại Linh ma dã nằn nì ma san át dã Tây ninh Hô lỗ lỗ (rô rô) Tây nề hà lỗ cát lặc chén Tây năn nỉ linh tía lỗ linh Sa haNhững mối nghi về Công Đức Bảo sơn Thần Chú

Điều đáng lưu ý, theo Nhị Khóa Hiệp Giải thì: Công Đức Bửu tô Thần Chú nầy không rõ khu vực dịch ra tự đâu? Lại, tại địa điểm hàm chữ thuyết trong Ðại Tạng. Về cuốn “Mật chú viên nhân vãng sinh tập” có bài bác thần chú nầy tên là “Công đức vãng sanh tập” có bài xích thần chú nầy thương hiệu là “Công đức sơn Ðà La Ni” chỉ giờ đồng hồ dịch bao gồm khác, chớ thiệt là đồng một thần chú.

Xem thêm: Phim Thêm Vài Đồng Xu Lẻ Full Hd Việt Sub, Thuyết Minh, Lồng Tiếng 1 Link Fshare

Trong cuốn Viên nhân Vãng sinh tập tất cả dẫn lời của kinh Ðại Tập nói như vầy: “Nếu tín đồ tụng một biến chuyển thần chú nầy, công đức cũng bằng như lạy tứ vạn năm nghìn tư trăm biến Ðại Phật Danh kinh; lại cũng bởi tụng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm thay đổi Ðại Tạng Kinh. Vị dẫu tất cả tạo tội cất đầy rộng mười cõi nước, nên đọa vào âm ti lớn vô loại gián đi nữa, đến khi lâm chung cũng khá được quyết định vãng sanh về cực lạc nhân loại của đức phật A Di Ðà; rồi sinh lên bực thượng của thượng phẩm, nếu thực tâm tụng chú nầy.

( Về nội dung này, khi tôi tra lại trong tởm Đại Tập thì ko thấy trong gớm có kể đến Chú này. Có chức năng là ở trong một bản dịch khiếp Đại Tập nào khác chăng? Nếu gồm thiện học thức đọc bài bác này, cúi xin giải giùm mối nghi vậy! – Tuệ Tâm.)

*

Thần chú tên là “Công đức bửu sơn” xin lý giải thế nầy: người hay chuyên bài toán là công, công gồm thật nghiệm là Ðức. Tín đồ mà chí chổ chính giữa tụng chú đây, thì về công là đủ cha quán về trái là rỡ tía Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: Thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó sáng suốt trong ngoài, chính là đức của bát nhã; nhịn nhường núi sản sanh vật tư đó là đức của giải thoát. Ngay chỗ chú tức là tâm, vị đều là tía đức.

Sơn: Núi thì nó tuyệt kết tinh sanh ra những mỏ châu báu; còn trọng tâm thì cũng tốt bày ra nơi cảnh vật. Núi pháp tánh nó cũng phát sanh đầy đủ cả công đức, nên chi, tín đồ thụ trì thần chú nầy với tài đồ dùng quý báu của từ bỏ tánh tùy ý nguyện cầu thụ dụng được cả.”