(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay lập tức thẳng, cố hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ lại đạo

Theo tự tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh báo hiếu cha mẹ

(Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả cha ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư trường đoản cú phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, cùng là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp cha cõi mười phương Tăng chúng, muốn từ bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ cực kỳ thăng, mẹ cha hiện nỗ lực phước tăng thọ trường. Khắp chúng sanh rõ con đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang đãng minh. Ngưỡng ước ao đức cả oai nghiêm linh, từ ảm đạm xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp bố kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng không biến chuyển pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, thánh thiện Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền đức Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương rất lạc quả đât đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán thay Âm Bồ-tát, Đại nỗ lực Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng giỏi ngồi tùy ý, vô chuông mõ với đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân toàn cục hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước ngay tắp lự ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước chén ra da, người tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, bồ đề dạ người yêu đề dạ, người yêu đà dạ tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầu.

Con nay nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ nắm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả mong mỏi đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên tìm tầm

Thấy vong mẫu mã sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm thiết bị đem dâng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng buồn bã bấy lâu,

Thấy cơm, chị em rất lo âu,

Tay tả bít đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,

Sợ bọn chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa chưa đến miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà đặng đâu.

Thấy như vậy đau khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên nâng niu xót thương,

Mau mau về mang đến giảng đường,

Bạch cùng Sư phụ trung bình phương giải nàn.

Phật mới bảo rõ ràng căn cội.

Rằng chị em ông nơi bắt đầu tội khôn xiết sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình cấp thiết ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn bởi vì Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu giúp tế chị em ngươi,

Muốn mang lại cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu vãn tế Ta toan giảng nói,

Cho những người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền cho Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm mon Bảy là ngày từ bỏ tứ,

Mười phương tăng đều dự lễ này,

Phải toan tìm sửa chớ chầy,

Thức nạp năng lượng trăm món, hoa trái năm màu.

Lại yêu cầu sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn uống tinh sạch báu mầu,

Đựng trong bình chén vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì thời gian trước Thánh tăng lên đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hợp về,

Như bạn thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não siêng về Thiền-na.

Hoặc fan đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc người thọ hạ khiếp hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc tín đồ đặng Lục thông tấn phát,

Và mọi hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi ở gần bọn chúng sanh.

Đều trì giới vô cùng thanh, khôn cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người nào tất cả sắm ra thứ thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu của người,

Bà bé quyến thuộc thảy phần nhiều nhờ ơn.

Tam vật khổ chắc hẳn rằng ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hưởng lâu tự nhiên,

Như còn bố mẹ hiện tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên thọ trường;

Như bố mẹ bảy đời quá vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang thắp sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước lúc thọ thực đàn chay,

Phải ước chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất nuốm mẹ phụ thân thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho dứt định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật lũ tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, đề xuất an vật dụng thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự luôn tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ bé nhờ sức Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ khó khăn ra.

Như sau môn đệ xuất gia,

Vu Lan bồn pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

Ta vừa ao ước nói con liền hỏi theo.

Thiện nam giới tử, Tỳ-kheo nam giới nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng mặt hàng lê trang bị vạn dân cõi trần.

Như chí hy vọng đền ơn phụ vương mẹ,

Hiện tại cùng thất núm tình thâm.

Đến Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính thời gian trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén bát tinh anh,

Chờ tiếng Tự tứ chúng Tăng bái dường.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Chẳng nhỏ xíu đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất cố đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn cực khổ thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm đề xuất đền.

Lễ cứu vãn tế chí thành sắp tới đặt,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân buổi đầu,

Đệ tử Phật sốt ruột gìn giữ,

Mới nên là yêu thích tử Thiền môn.

Vừa nghe kết thúc Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ thay Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội khôn xiết đông,

Tính ra cho số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có các sản phẩm Bồ-tát,

Hội tại trên đây đủ mặt hay thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô vứt đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội mang lại nơi,

Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong thâm tâm ái ngại,

Chẳng phát âm sao Phật lạy đống xương,

Vội quà xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ cha phương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong số môn đồ,

Ngươi là đệ tử tiên phong dày công.

Bởi chưa biết đục trong không rõ,

Nên vì ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương dồn dập bấy lâu,

Cho nên trong các số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có ông bà thân phụ mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh tín đồ tiền bối,

Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa nặng nề coi.

Ngươi siêng năng xét soi mang lại kỹ,

Phân làm 2 bên nữ, mặt nam,

Để cho rành mạch cốt phàm,

Không còn lộn lạo đàn bà nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai dịp này.

Còn sinh tiền dễ dàng bề sắp đến đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ khi rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, nặng nề nhìn khó phân.

Phật new bảo: A-nan đề nghị biết,

Xương cô bé nam khác nhau rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ nhìn.

Ngươi tất cả biết cớ sao black nhẹ?

Bởi bầy bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh con bố đấu máu ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương bố mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp làm sao báo hiếu song thân?

Thế Tôn mới bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ giãi tỏ khá nghe!

Thân bầy bà những bề rất nhọc,

Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, thai đậu tợ sương,

Mai chiều bảo quản sợ tan bất thường.

Tháng lắp thêm nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ ba như viên huyết ngưng.

Bốn tháng đang tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện tại sinh rõ ràng.

Tháng thiết bị sáu lục căn(<2>) hầu hết đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn.

Tháng sản phẩm công nghệ tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín tháng thì vừa đủ vóc hình.

Mười tháng là đến kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi mình ra luôn,

Bằng ngỗ ngược làm buồn thân mẫu.

Nó vẫy vùng đấm đá quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bội bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa người mẹ mười phần yêu cầu tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười tháng trường chu đáo mọi bề.

Thứ nhì sanh đẻ khiếp ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều sản phẩm công nghệ ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực cho đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy mang đến con.

Điều vật dụng năm lại còn lúc ngủ,

Ướt bà mẹ nằm, không ẩm mốc phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con phong túc chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều trang bị bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ nhơ bẩn của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu con đi vắng phụ thân phiền người mẹ lo

Điều vật dụng chín miễn bé sung sướng,

Dầu nên mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có lợi thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều máy mười chẳng si trau chuốt,

Dành cho con các cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa chị em sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục xoay lao.

Ấy là bất hiếu mang giao,

Thì những người dân ấy đời nào đề nghị thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ dường gánh nặng trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng vì chưng thai,

Cho đề nghị thân thể hình hài nhát suy.

Khi sinh sản gian nan chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề,

Ví như thọc tiết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử những bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, cần giặt, rửa trôn,

Biết rằng bẩn thỉu dáy mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, con nằm phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn ba năm mút nương sữa mẹ,

Thân ốm mòn nào nệ với con,

Đến khi vừa mới được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho đi học mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã có gắng làm ăn,

Ước mong con được bắt buộc thân,

Dầu cho phụ huynh cơ bần quản chi.

Con đau gầy tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao biện pháp mấy cũng đành,

Khi nhỏ căn căn bệnh đặng lành,

Thì cha mẹ mới an thần định tâm.

Công chăm sóc dục sanh bằng non biển,

Cớ sao con chẳng hàm ân này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn bố mẹ phùng với trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà bé chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên đường không kể,

Tiếng khuyên răn cả nhà chẳng màng.

Trái ngang phòng báng những đàng,

Ra vào tới lui mắng càn bạn trên.

Vì thông tục tánh quen làm cho bướng,

Chẳng nhắc lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen có tác dụng sự trái ngang,

Nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang,

Bỏ phụ thân bỏ người mẹ trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi buôn bán kiếm lời,

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mối nợ,

Hoặc trở chống vì vợ vì con,

Quên thân phụ quên người mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Lời Bài Hát Xa Em Kỷ Niệm (Nhạc Ngoại (Trung Hoa), Lời Bài Hát Xa Em Kỷ Niệm

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ hầu như du hý mà thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải kiếm tìm phương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, tù đọng ngục buộc phải vương,

Hoặc khi mang dịch giữa đường,

Không tín đồ nuôi dưỡng quăng quật thân ngoài đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ phụ vương xao xác bi thảm rầu,

Thương con mếu máo ưu sầu,

Có khi mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh trở nặng vì thương vượt lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ giữ hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo đồ dùng bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh chiêu mộ khang,

Làm cho phụ huynh than van,

Sanh con bất hiếu yêu cầu mang giờ đồng hồ đời.

Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu đa số điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng quăng quật liều chẳng thương.

Phận con gái còn nương thân phụ mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không nên dễ khiến hơn là phái nam nhi.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông xã chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biến mất biệt nhà.

Quên chăm sóc dục tuy vậy thân ân trọng

Không lưu giữ công mang nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo bổ cù lao,

Làm cho phụ huynh buồn rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ la rầy rầy la mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ck đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái nam nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ bắt buộc mang.

Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, lấy cây đem củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy hầu hết rướm máu, ướt váy cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu mới tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ không hơn fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan hình như nát như tan,

Tội tình khó nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu.

Trước Phật tiền ai mong trần tố,

Xin nỗ lực Tôn mẫn cầm bi lân,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại chúng lắng nghe,

Ơn cha nghĩa bà bầu nặng nề,

Không phương báo ân cho vừa mức độ đâu.

Ví có người ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ thân tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia không đền.

Ví tất cả người gặp gỡ cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân dưng hết thân này,

Xương nghiền thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng.

Ví có bạn vì công sanh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân mù về tối như vầy,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có người cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng điểm can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận khu vực nào,

Tuy là sự khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví có tín đồ vì ơn dưỡng dục,

Tự treo bản thân cúng Phật nạm đèn,

Cứ treo vì thế trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm không đền.

Ví có người xương ép ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương chảy thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có tín đồ vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm đến thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy hầu hết kinh hãi,

Giọt lệ tràn nặng nề nỗi nắm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân tuy nhiên đường?

Phật new bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinh đây lưu truyền.

Vì phụ huynh trì chăm phúng tụng,

Cùng hối hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm mon Bảy mang lại kỳ từ bỏ tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sanh lễ đồ dùng đủ đầy,

Chờ giờ câu hội để bày cúng dâng.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Mình còn phải yêu cầu chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ lại gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá cần y thử phụng hành đừng sai

Được như vậy mới là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu máy nhất, thật là trọng thay.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng hotline A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh bốn bề.

Trong lao tù này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò thổi nấu sắt cho tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho tất cả những người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trọng điểm can,

Lại tất cả chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục gồm giường bởi sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp đó xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, yêu quý đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phạt vô phương đề cập hết,

Mỗi ngục đều phải sở hữu cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng chết liền khôn cùng đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm sống chết muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không hoàn thành một giây.

Sự hành phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nằn nì ngỗ nghịch song thân,

Chúng ngươi đều bắt buộc ân cần,

Thừa hành các việc phân bua khoản trên.

Nhứt là yêu cầu Kinh này in chép,

Truyền bá ra cho khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một chính vì thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống hệt như sở nguyền.

Cha chị em đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn tan rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu rứa Tôn để để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật new bảo: A-nan nên biết!

Quyển tởm này trái thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi đề xuất giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau lúc Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử rất mừng, khôn xiết vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắc chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất trung khu đảnh lễ rồi tức tốc lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt các đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi vai trung phong chớ nghi nan,

Sắc cơ nào khác loại không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không nhan sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi bao gồm phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng kết thúc đó mà,

Sạch dơ, thêm sút cũng là chân không

Ấy vậy buộc phải xét thông gần như lẽ,

Như hỏng không sắc đẹp vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như thế,

Lục trần kia cũng đề cập là không.

Đã không nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà có?

Bổn tánh ko soi nó phải tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không phòng ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng cần đạo mầu!

Tam núm Phật ngôi cao hội chứng quả,

Thảy hầu hết nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn xiết thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là về tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy cần Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người thương đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc tiến thưởng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện tại thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc thế giới Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán nỗ lực Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại vắt Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy gồm công cha,

Chẳng quản ngại yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc thừa Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân trung ương yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hỏng không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đệ tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe gớm Phật thuyết bảy ngày,

Minh vai trung phong kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông tương đối đầy đủ nên danh,

Muốn tìm bố mẹ lòng thành vậy công,

Đền ơn đến bú, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn coi vòng gắng gian.

Thấy vong chị em khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đường quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương bà bầu đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con mình,

Mục Liên cứu người mẹ hết tình rứa công

Con ơi! bà bầu đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng quay trở lại thế gian,

Bới cơm trắng một bát đem sang mẹ mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy khiếp hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi quan tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng nề đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vãn tế pháp lành,

Cần ước Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc không nguy hiểm điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi thảnh thơi an nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập bọn trai Tăng.

Sắm sanh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung ương dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng dường Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu mang lại thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu đương phụ chủng loại hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề thương bé hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai nhẵn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời bố cõi trắng trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu đề nghị danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin lấy hồi hướng rất nhiều miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về rất Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng óc phiền

Nguyện khai trí thông minh vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức chế tạo ra ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng nhờ

Con thuộc muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang lại bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương cực Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại hội chứng minh.

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, kính cẩn trước Phật, tình thật đọc tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện lấy công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, tổ quốc hưng thịnh, trái đất hoà bình, quần chúng an lạc.

Thứ nguyện: ước an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua dịch khỏi, thân trung khu an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát trọng tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, vai trung phong từ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu hương linh ..... Thuộc chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, cho được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, sớm thoát con đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.