Nhìn vào thì như làm thịt bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng hẳn nhiên hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết thịt bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi đây này anh ơiEm mời anh xơi mang lại đã đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâyăn rồi đi ngay em tính tiền, tính tiền***Nhìn vào thì như giết bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết bòSờ vào thì như thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó


Bạn đang xem: Nhìn vào thì như thịt bò

Nhìn vào thì như thịt bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng dĩ nhiên hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết mổ bòSờ vào thì như giết giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như giết mổ bòSờ vào thì như làm thịt giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Lá mơ tươi trên đây này anh ơiEm mời anh xơi mang đến đã đời.... ợ hợ .....Mắm tôm cay em vừa nêm đâyăn rồi đi ngay em tính tiền, tính tiền***Nhìn vào thì như giết mổ bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óGâu .. Gâu ..Nhìn vào thì như làm thịt bòSờ vào thì như giết mổ giòCủ riềng kèm thêm hành ngòLà : Th .. . . .ịt . .. ... . .c...h....óC ... H ... Ó .... Ó .. Ó


*ba Kể bé Nghe

Nguyễn Hải Phong

*
2.995.205


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg

Sẽ thành công

những Ca Sĩ

*
2.395.150


http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20120119/DgqikZuI71v9sZX1ZE0q58f6e0d946a55.jpg

Xem thêm: Em Ơi Có Phải Ngoài Trời Đang Mưa, Lời Bài Hát Chờ Đông

http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.jako.edu.vn.net/bucket-image-jako.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg