Hướng dẫn một số trong những nội dung tương quan tới nghi lễ với tuyên truyền Đại hội đảng bộ quận và đảng bộ, bỏ ra bộ cửa hàng

I. Triển khai nghi lễ kính chào cờ

1. Mở màn đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời những vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”.You watching: Quốc ca lời 2 và nước ngoài ca

- tín đồ điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! xin chào cờ!”.

Bạn đang xem: Quốc tế ca lời 2

Tất cả mọi fan tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng đến Quốc kỳ, cờ Đảng với hát Quốc ca, nước ngoài ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời cùng hát bên trên nền nhạc; yêu cầu đúng lời, đúng nhạc).

- lúc lời hát Quốc ca, nước ngoài ca kết thúc, người tinh chỉnh và điều khiển hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- bạn điều khiển: “Kính mời những vị đại biểu, khách quý và toàn bộ Đại hội có tác dụng lễ kính chào cờ”.

Xem thêm:

- người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! chào cờ!”.See more: Thất Hình Đại Tội Ss3 khi nào Ra Mắt, chính Thức hồi tháng 1 Năm 2021

Các đại biểu hát Quốc ca và quốc tế ca.

- khi lời hát Quốc ca, quốc tế ca kết thúc, bạn điều khiển: “Trân trọng cảm ơn những vị đại biểu, khách quý đến chơi nhà và cục bộ Đại hội!”.

Lưu ý:

+ các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ nguyên lý của ngành.

+ thực hiện Quốc ca bao gồm nhạc cùng lời 1 bài hát Tiến quân ca; sử dụng quốc tế ca bao gồm nhạc cùng lời vị nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1988).See more: Đảng Quốc Đại bao gồm Vai Trò Của Đảng Quốc Đại Ở Ấn Độ ? phương châm Của Đảng Quốc Đại Trong lịch sử hào hùng Ấn Độ


*

II. Tô điểm phông thiết yếu đại hội

Không sử dụng màn hình LED để thế phông bao gồm khi tô điểm khánh tiết đại hội đảng cỗ quận cùng đảng bộ, bỏ ra bộ cơ sở.

III. Slogan tuyên truyền đại hội: ngoài các khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGQU, bổ sung thêm các khẩu hiệu sau:

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu việt nam lần lắp thêm XIII của Đảng!

2. Đẩy táo tợn các trào lưu thi đua yêu thương nước, lập thành tựu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với Đại hội đại biểu nước ta lần lắp thêm XIII của Đảng!

3. Sáng suốt chọn lọc những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

4. Kiên cường mục tiêu tự do dân tộc nối sát với công ty nghĩa xã hội trên căn nguyên chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh!

5. Phạt huy sức khỏe dân tộc với sức khỏe thời đại tạo và đảm bảo an toàn vững cứng cáp Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết trung ương thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ những cấp cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Thực thi đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, gấp rút đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng bình thường sức phát hành và bảo đảm an toàn Tổ quốc việt nam xã hội công ty nghĩa nhiều đẹp, văn minh!