(Niệm hương xong, đứng kiết-ấn Phổ-lễ Chân-ngôn tụng chú với lễ bái như sau):

1. Tam-bộ phổ-lễ chân-ngôn :Om ! Tát tha ga đánh bát-mô Vajirô vắt.

Bạn đang xem: Thần chú phật đảnh tôn thắng mp3

(7biến)

I . Chí trọng tâm đảnh lễ : Trung-phương thế-giới Tỳ-Lô-Giá-Na Mâu-Ni Thế-Tôn.Đông-phương thế-giới A-Súc-Bệ Thế-Tôn.Nam-phương thế-giới Bảo-Sanh Thế-Tôn.Tây-phương thế-giới A-Di-Đà Thế-Tôn.Bắc-phương thế-giới Bất-Không-Thành-Tựu Thế-Tôn.Thập-phương tam-thế nhứt-thiết chư Phật.(1 lạy)

II. Chí trọng điểm đảnh lễ : Nhứt-thiết Như-Lai Quán-Đảnh Thanh-Tịnh Chư-Thú, Phật-Đảnh Tôn-Thắng Vô-Cấu-Quang Đà-ra-ni.Thập-phương tam-thế nhứt-thiết Tôn-Pháp.(1lạy)

III. Chí trọng tâm đảnh lễ : Mạn-Thù-Thất-Lỵ Bồ-TátPhổ-Hiền Bồ-TátQuán-Thế-Âm Bồ-TátĐại-Thế-Chí Bồ-TátDi-Lặc Bồ-TátChấp-Kim-Cang Bồ-TátHư-Không-Tạng Bồ-TátThắng-Liên-Hoa-Tạng Bồ-TátThập-phương tam-thế nhứt-thiết Hiền-Thánh-Tăng. (1 lạy)

(Ngồi kiết-già chấp tay tụng chú và đọc bài xích kệ-tán như sau) :

2. Tịnh-Pháp-Giới Chân-ngôn :Om ! Răn. (108 lần) (Tịnh pháp giới ấn)

3. Hộ-Thân Chân-ngôn :Om ! Sí-răn (108 lần) (Hộ thân ấn)

4. Như-Ý-Bảo-Châu-Vương Chân-ngôn :Om ! A Văn Răn Hăn Khăn Ma-ni Pát-mê-hùm. (108 lần) (Như ý bảo châu ấn)

Kệ-tán :Kính lễ Thích-Ca Đại-Điều-NgựTiếp-dẫn Tây-phương Tam-Thánh-TônMười-phương tám mươi tám cu-chiHằng-sa chư Phật đông đảo tuyên thuyếtThanh-Tịnh Chư-Thú Vô-Cấu-QuangPhật-Đảnh Tôn-Thắng môn thần diệuHay trừ tất cả các tội chướngXuất-sanh phước-trí rộng vô biênĐộ thoát tía cõi thuộc sáu đườngKhiến được tuỳ trọng điểm lên bỉ-ngạnNay bé chí thành xin lâu trìNguyện thoát Ta-Bà sinh Cực-Lạc.Nam mô Phật-Đảnh Tôn-Thắng Hội-Thượng-Phật Bồ-Tát . (3 lần)

5. PHẬT-ĐẢNH TÔN-THẮNG DHÀRANI:

1-Na mô tía ga trộn tê

2-Sạt hoa tát răn lô ki da

3-Bờ ra di vi ti dung nhan tra da

4-Bút đà da ba ga phê tê

5-Tát đi da tha

6-Um! bút rum, bút rum, cây viết rum

7-Suýt đà da, suýt đà da

8-Vi suýt đà da, vi suýt đà da

9-Á sá ma sá ma

10-Sa măn tá phạ hoa sát

11-Sa phả ra na ga ti ga gạ na

12-Xoa phạ hoa vi suýt đi

13-Á vi chuân da đu măn

14-Sạt hoa tát thá ga đá

15-Sủ ga nhiều

16-Phạ ra phạ ca nã

17-A mi rị tá, bi sá cu

18-Ma ha muýt dơ ra măn đarabana

19-Um! Á hạ ra, á hạ ra

20-A du săn đà ra ni

21-Suýt đà da, suýt đà da

22-Ga ga na xoa phạ hoa visuýtđi

23-U sắc ni sá vi ca domain authority visuýtđi

24-Sá hạ sa ra, ra sa ngươi santônitê

25-Sá ra hoa tát thá ga đa

26-A hoa lô ki ni

27-Sạt hoa tát thá ga đa mát tê

28-Sá tra bá ra mi tá

29-Ba rị bủ ra ni

30-Na sá bủ ngươi bơ ra đi nhan sắc ni tê

31-Sá ra hoa tát thá ga nhiều hất rị đà da

32-Đi sắc sá na

33-Đi sắc mê mệt tê

34-Um! Muýt lag ri, muýt giật ri, ma ha muýt lag ri

35-Hoa dí ra ca da

36-Săn hạ da nã vi suýt đi

37-Sá ra hoa ca ma, phạ ra na vi suýt đi

38-Ba ra đu ri ca ti, bi ri vi suýt đi

39-Bơ ra ti mãng cầu hoa ra đá da, a dục suýt đi

40-Sam ma dã, đi dung nhan sá na, đi sắc say mê tê

41-Um!ma ni, ma ni mạ hạ ma ni

42-Á ma ni, á ma ni

43-Vĩ ma ni,vĩ ma ni, mạ hạ vĩ ma ni

44-Mát đi non đi, mạ hạ non đi

45-Tát thá đá, bủ đa

46-Cu thi vi ri suýt đi

47-Vi sa phổ ra, cây viết đi vi suýt đi

48-Um! Hi hi

49-Dá ra, dá ra

50-Vĩ dá ra, vĩ dá ra

51-Sa ma ra, sa ma ra

52-Sa phạ ra, sa phạ ra

53-Sá ra phạ bút đa

54-Đi nhan sắc sá na

55-Đi sắc đắm say tê

56-Suýt đi, suýt đi

57-Họa di ri, họa di ri, mạ hạ họa di ri

58-Á họa di ri

59-Hoa di ra gạ bi

60-Dá ra gạ bi

61-Vĩ dá ra gạ bi

62-Hoạ di ra, rít họa lã gạ bi

63-Họa di rô, mãng cầu ga tê

64-Họa di rô, na bà vê

65-Họa di ra, sam bà vê

66-Họa di rô, họa di rị na

67-Họa di rảm, hoa phạ đô mạ mạ

68-Sá rị sảm, mê mệt ra phạ gần cạnh ta phạ năng

69-Tả ca da, bi ri, vi suýt đi

70-Sất domain authority hoa phạ, đô mi tiếp giáp na

71-Sá ra phạ, ga ti, bi rị suýt đi

72-Sá ra phạ, tát tha gạ đa, sất da mi

73-Sá ma sa phạ, gần cạnh dăn tu

74-Sạt hoa tát tha ga đa

75-Sá ma sá phạ sa, đi sắc ham tê

76-Um! Sất đi da, sất đi da

77-Bút đi da, bút đi da

78-Vi cây viết đi da, vi cây bút đi da

79-Bồ dà da, người yêu đà da

80-Vi nhân tình đà đa, vi tình nhân đà da

81-Mô ca da, tế bào ca da

82-Vi tế bào ca da, vi tế bào ca da

83-Suýt đà da, suýt đà da

84-Vi suýt đà da, vi suýt đà da

85-Sa măn tá, tát bi rị tế bào ca da

86-Sa măn đá da, sa mi bi rị suýt đi

87-Sá ra phạ, tát thá ga đá,sam ma domain authority hất rị đà da

88-Đi dung nhan sá na, đi sắc đam mê tê

89-Um! Muýt lag ri, muýt lag ri, mạ hạ muýt giật ra

90-Mạn đà ra bá na

91-Đi sắc mê mẩn tê

92-Sóa ha

(Tuỳ mức độ tụng những hay không nhiều 7 biến, 21 biến, 49 biến chuyển hoặc 108 biến) Tụng chú ngừng chắp tay đọc bài xích kệ Tán :

Tán :Phật-Đảnh Tôn-ThắngCông-đức Hằng-saPhá ko ác đạo cảnh Diêm-laRải rác rến Mạn-đà-laĐộ bay Ta-BàVề cõi thắng Liên-Hoa.Nam mô Tuyên-Dương Tôn-Thắng Diệu-Môn Bát-Thập Bát-Cu-Chi Hằng-Hà-Sa Chư Phật. (3lần)

6. Quãng-Đại Bất-Không Ma-Ni Phổ-Cúng-Dường Chân-ngôn :Nguyện dựa vào sức pháp-giớiSức Phật Thánh gia-trìCùng mức độ công-đức conKhắp cúng nhịn nhường an-trụ.Nam mô Phổ-Cúng-Dường Bồ-Tát. (3 lần) Om ! Á chiêu tập gà Vi bu lã Ma-ni Pát-đơ-ma Va-ji-ri Sạt va Tát tha ga tá A va lô ki cơ Sa manh tá Bơ-ra Sá ra Hùm. (7 Biến) (Ấn Ma-ni Phổ-cúng-dường, tiếp dùng ấn Xuất-sanh Phổ-cúng-dường để lên đảnh hiểu chữ Om “21 Lần”)

7. Tuỳ-Cầu Tâm-Trung-Tâm Chân-ngôn :Om ! Su ru Su ru Vạ ra Vạ ra Sâm vạ ra Sâm vạ ra In đi ri domain authority Vi suýt đà ni Hùm Hùm Ru ru Chá lê Ca ru Chá lê Soá ha. (7 Biến) (Ấn nhiếp-thọ-bí-mật-môn-đảnh-luân)

8. Đại-Thắng Phật-Đảnh Chân-ngôn : (Ấn Hoả-Diệm)Om ! Mạ hạ Hoa ji ra U sắc Ni sá quăn queo Hùm Tra hấc rị át Ta rê Tuýt ta rê Tu rê phắt Á sám mẳn Nghĩ-ni Sí-răn Bơ-rum.

Xem thêm:

(7 Biến) (Kế tiếp vùng dậy lễ sám)

Chí trọng điểm quy mạng lễ : Giải-thoát nhà thế-giới, Nam mô Hư-Không Công-Đức, Mục-Tịnh Vô-Cấu, Vi-Trần Đẳng-Đoan-Chánh, Công-Đức-Tướng, Quang-Minh-Hoa, Ba-Đầu Ma-Diễm Lưu-Ly Quang-Sắc, Bảo-Thể-Hương, Tối-Thượng-Hương, Diệu-Cúng-Dường, Chủng-Chủng Diệu-Thái Trang-Nghiêm, Đảnh-Kế Diệu-Tướng Vô-Lượng Vô-Biên, Nhựt-Nguyệt Quang-Minh, Nguyện-Lực Trang-Nghiêm, Biến-Hoá Trang-Nghiêm, Quãng-Đại Trang-Nghiêm, Pháp-Giới Cao-Thắng Vô-Nhiễm Bảo-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí trung tâm quy mạng lễ : Quang-Thắng Thế-giới, Thiện-Danh-Xưng Kiết-Tường-Vương Như-Lai. (1lạy)

Chí trọng tâm quy mạng lễ : Diệu-Bảo Thế-giới, Bảo-Nguyệt Trí-Nghiêm Quang-Âm Tự-Tại-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí tâm quy mạng lễ : Viên-Mãn Hương-Tích Thế-giới, Kim-Sắc-Bảo-Quang Diệu-Hạnh Thành-Tựu Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí trung ương quy mạng lễ : Vô-Ưu Thế-giới, Vô-Ưu Tối-Thắng Kiết-Tường Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí chổ chính giữa quy mạng lễ : Pháp-Tràng Thế-giới, Pháp-Hải-Lôi-Âm Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí trung tâm quy mạng lễ : Thiện-Trụ Bảo-Hải Thế-giới, Pháp-Hải-Thắng-Huệ Du-Hý Thần-Thông Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí chổ chính giữa quy mạng lễ : Tịnh-Lưu-Ly Thế-giới, Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí trung ương quy mạng lễ : Vô-Chướng-Ngại Thế-giới, Anh-Đà-Ra-Tràng-Tinh-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

Chí trung tâm quy mạng lễ : Ái-Lạc Thế-giới, Phổ-Quang-Minh Công-Đức Trang-Nghiêm Như-Lai. (1lạy)

Chí vai trung phong quy mạng lễ : Phổ-Nhập Thế-giới, Thiện-Đấu Chiến-Nan Hàng-Phục Siêu-Việt Như-Lai. (1lạy)

Chí trọng điểm quy mạng lễ : Diệu-Âm-Minh Thế-giới, Bảo-Liên-Hoa Thiện-Trụ Sa-La Thọ-Vương Như-Lai. ( 1 lạy )

(Quỳ chấp tay niệm Phật hồi-hướng) :

Quy mạng lễ A-Di-Đà PhậtỞ châu mỹ thế-giới an lànhNay bé xin vạc nguyện Vãng-sanhCúi xin Đức Từ-bi nhiếp-thọ.Nam mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật.

Nam mô A-Di-Đà Phật (10 hơi) Nam tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ( 3 khá ) Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát ( 3 tương đối ) Nam tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. ( 3 hơi )

Nay nhỏ trì-chú Lễ-sám niệmNguyện con phát lòng Bồ-Đề rộng lớn lớnNguyện nhỏ Định-huệ mau chóng viên-minhNguyện nhỏ Công-đức phần đa thành tựuNguyện bé thắng-phước khắp trang-nghiêmNguyện con tội-chướng rất nhiều tiêu diệtVô thỉ tới lúc này con tạo nên ácĐều bởi vô-thỉ tham-sân-siTừ thân, miệng, ý phát sanh raTất cả nay con xin sám-hối. (Xá)

Chúng-sanh vô-biên thề-nguyện độPhiền-não vô-tận thề-nguyện dứtPháp-môn vô-lượng thề-nguyện họcPhật-đạo vô-thượng thề-nguyện thành

Con nguyện lâm-chung dự biết thờiDứt trừ tất cả điều chướng-ngạiDiện-kiến Tây-phương Tam-Thánh-TônLiền được sinh về cõi Cực-Lạc

Xin rước công-đức thù-thắng nầyHồi-hướng bốn-ân với ba-cõiNguyện khắp pháp-giới các chúng-sanhĐều sanh Cực-Lạc thành Phật-đạo.

(Đứng lên xướng lễ) :

Chí trọng điểm đảnh lễ : Tận lỗi không, vươn lên là pháp-giới, quá, hiện, vị lai Thập-phương Chư-Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh-Tăng thường trú Tam-Bảo. ( 1 lạy )

Chí trọng tâm đảnh lễ : Ta-Bà Giáo-Chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Thập-phương Thế-giới, Bát-thập Bát-cu-chi Hằng-hà-sa Chư-Phật Cập-sở-thuyết Phật-Đảnh Tôn-Thắng Vô-Cấu-Quang Đà-ra-ni. ( 1 lạy )

Chí chổ chính giữa đảnh lễ : Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Tiếp-dẫn Đạo-sư Đại-từ Bi-Phụ A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Lực Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. ( 1 lạy ) (Thức ba tiếng chuông, xá 3 xá lui ra).

Về tín ngưỡng cột khiếp Phật đỉnh Tôn win ở núm kỷ X (Số 1(25)/2004) Năm 1963, sinh sống Hoa Lư, sẽ phát hiện nay được một cột kinh Phật vì Đinh Liễn, bé Đinh Tiên Hoàng, dựng năm 973. Người sáng tác bài này đã nghiên cứu và phân tích cột tởm đó(1). Năm 1964, phát hiện tại được cột kinh vật dụng hai, người sáng tác bài này cũng đã phân tích cột kinh này(2). Năm 1978, lại phát hiện tại thêm 14 cột kinh tựa như ở Hoa Lư. Trên các cột tởm này đều phải có khắc bài xích Phật đỉnh Tôn chiến hạ Đà-la-ni (Usnisavijaya dharani). Đây là bài chú bằng văn bản Hán phiên âm tiếng Phạn. 14 cột gớm nói trên đều không hề nguyên vẹn, nhưng lại xét đều dòng chữ còn sót lại thì thấy những minh văn tương đối giống nhau. Vào đó, có tía cột còn khá nguyên vẹn, hoàn toàn có thể đọc được rất đầy đủ các chiếc chữ.Ba cột khiếp này khác nhị cột được phát hiện năm 1963-1964 một quãng quan trọng, cho ta nhiều tin tức sử liệu. Đoạn này nằm ngay sau bài xích Phật đỉnh Tôn win Đà-la-ni nói trên. Đoạn này trên tía cột cũng đều có những chỗ khác nhau. Tôi gọi phiên bản khắc trên ba cột sẽ là 3A, 3B cùng 3C.Sau đó là nguyên văn đoạn này mà tôi chép lại tự cột 3A: “Đệ tử Suy thành Thuận Hóa, Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, sệt tiến Kiểm hiệu Thái sư, thực ấp tuyệt nhất vạn hộ, phái mạnh Việt vương Đinh sườn Liễn, sở vi vong đệ Đại đức Đính Noa Tăng Noa bất vi trung hiếu phục sự thượng phụ cập trưởng huynh, khước hành ác tâm, vi bội nhược ái khoan dung, huynh hư trước sinh sản thứ tại vì tổn sợ Đại đức Đính Noa Tăng Noa tính mệnh, yếu ớt thành gia quốc vĩnh bá môn phong. Cổ ngôn tranh quan liêu bất nhượng vị, tiên hạ thủ vi lương, trí dĩ như tư. Kim nguyện chế tạo bảo tràng độc nhất vô nhị bách tọa, tiến bạt vong đệ cập tiên vong hậu một nhất hạ thoát, miễn cánh chấp tụng. Tiên chúc Đại chiến thắng Minh hoàng đế, vĩnh bá thiên Nam, hằng an bảo vị”. Dịch nghĩa như sau: Đệ tử là Suy thành Thuận Hóa, Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, đặc tiến Kiểm hiệu Thái sư, thực ấp một vạn hộ, phái mạnh Việt vương vãi Đinh khuông Liễn, vì vong đệ là Đại đức Đính Noa Tăng Noa không có tác dụng điều trung hiếu, ko thờ cha và anh, lại sở hữu lòng ác, trái với việc yêu thương cùng khoan dung, anh ko thể bỏ qua, nên đã làm cho tổn hại đến tính mệnh của Đại đức Đính Noa Tăng Noa, để toàn diện tình công ty nghĩa nước. Lời bạn xưa rằng đang tranh quan lại thì không nhường, ra tay trước mới là hay, đến nỗi ra tình hình như vậy. Nay nguyện làm 100 cột kinh để cúng mang lại vong đệ và những hồn ma của tín đồ chết trước đây và sau này, cầu cho tất cả giải thoát, không phải tranh giành khiếu nại tụng. Trước hết là chúc mang lại Đại thắng Minh hoàng đế, mãi mãi làm chủ trời Nam, duy trì yên ngôi báu.Ở câu cuối cùng, phiên bản 3B chép: “Tiên chúc Đại thắng Minh hoàng đế, vĩnh trấn thiên Nam, máy vi khung tá dĩ đế”. Nghĩa là: Trước chúc đến Đại win Minh hoàng đế, lâu dài trấn duy trì trời Nam, sau nữa là phụ giúp cho cơ trang bị hoàng đế. Còn bạn dạng 3C thì chép: “Tiên chúc Đại chiến hạ Minh hoàng đế, vĩnh trấn thiên Nam, sản phẩm công nghệ vi khung Liễn hằng kiên lộc vị”. Nghĩa là: Trước chúc đến Đại chiến thắng Minh hoàng đế, mãi mãi trấn giữ lại trời Nam, sau nữa chúc cho Khuông Liễn mãi làm tiếp được lộc vị.Chúng ta biết Đại chiến hạ Minh hoàng đế là tên gọi hiệu của vua Đinh Tiên Hoàng. Còn Tĩnh thủy quân Tiết độ sứ, quánh tiến Kiểm hiệu Thái sư là tước đoạt vua Tống ban cho Đinh Liễn năm 973 khi Liễn đi sứ trung quốc (xem Tống sử). Theo chức danh trên cột khiếp này thì Đinh Liễn còn tồn tại thực ấp 1 vạn hộ. Bọn họ đã biết rằng thực ấp là một hiệ tượng ruộng ban cấp cho vào thời Lý. Vì vậy là cột ghê này ta biết thực ấp đã gồm từ đời Đinh.Theo cha cột tởm này thì Đinh khuông Liễn đã làm 100 cột kinh do đó để cầu cho tất cả những người em là Đính Noa Tăng Noa đã bị Liễn giết. Người em này, theo sử ta thì được ghi là Hạng Lang. Bọn họ cần chú ý là chữ Đính siêu gần với chữ Hạng.Việc tạo 1 loạt cột gớm khắc Phật đỉnh Tôn win Đà-la-ni làm việc Hoa Lư có contact với tín ngưỡng khiếp tràng Phật đỉnh Tôn win Đà-la-ni trong Mật giáo Trung Quốc. Mật giáo Trung Quốc phổ biến tín ngưỡng cột kinh Phật đỉnh Tôn chiến thắng vào vắt kỉ VIII. Thời kỳ này, Phật giáo china đã trải qua quá trình Trì Minh giáo (Vidya-yana), bước vào giai đoạn Chân Ngôn giáo (Mantra-yana) cùng với sự thông dụng của ghê Đại Nhật Như Lai và ban đầu hình thành Mật tông với các Tổ như Thiện Vô Uý (Subhakarasimha), Kim cưng cửng Trí (Vajrabodhi), Bất ko (Amoghavajra).Trong thời kì này, Phật đỉnh là 1 trong những loại Phật của Mật giáo ban đầu được thờ phụng như Đại Phật đỉnh, Phật đỉnh luân vương, Kim luân Phật đỉnh, Xí Thịnh quang Phật đỉnh. Về tiếu tượng cũng có tượng Phật đỉnh, đó là tượng ngồi Kiết già trên tòa sen, tay trái kết ấn Thiền định, tay buộc phải kết ấn mặt hàng ma. Những bài kinh và thần chú tương quan đến Phật đỉnh Phật cũng khá được phiên dịch, tạo nên thành một nhiều loại hành trì điện thoại tư vấn là Phật đỉnh pháp.Trong các kinh về Phật đỉnh thì tởm Phật đỉnh Tôn thắng là quan trọng quan trọng. Gớm Phật đỉnh Tôn chiến thắng được Phật - đà - tía - lợi (Buddhapala) lấy vào trung quốc và được dịch năm 687 (Đại tạng ghê q. 19, 349). Theo ý kiến của rất nhiều người thì gớm này được dịch trường đoản cú niên hiệu Nghi Phượng (676-679).Tôn win Phật đỉnh tu du già pháp nghi quỹ chép: “Tôn chiến hạ Phật đỉnh, cũng có tên là Trừ chướng Phật đỉnh Luân vương, ngồi Kiết già trên tòa sen, da trắng, nhì tay Thiền định, trong tay có hoa sen, trên hoa sen đặt Kim cưng cửng câu. Trong toàn bộ các Phật đỉnh, Tôn chiến hạ Phật đỉnh hoàn toàn có thể trừ được tất cả phiền óc nghiệp chướng cho nên được gọi là Tôn chiến hạ Phật đỉnh tốt là Trừ chướng Phật đỉnh”. Vị vậy, năm Đại lịch 11 (776) vua Đường là Đại tông đã ra lệnh cho tăng ni trong toàn quốc, vào một tháng đề nghị đọc thuộc khiếp Phật đỉnh Tôn chiến hạ Đà-la-ni.Từ tín ngưỡng Phật đỉnh Tôn thắng, xuất hiện hiệ tượng sùng bái quánh biệt, đó là tín ngưỡng Tôn thắng kinh tràng, tức các cột ghê khắc bài xích Đà-la-ni Phật đỉnh Tôn thắng. Trong tởm Tôn win Đà-la-ni tất cả viết: “Đem Đà-la-ni viết lên những tràng, để trên núi cao, hay trên đơn vị cao, các chỗ cao, hoặc vào tháp, những tăng ni, thiện phái mạnh tín nữ, thấy các kinh tràng này, xuất xắc gần những kinh tràng, hình những kinh tràng dọi vào người, gió thổi cất cánh vào người, tốt gió thổi những vết bụi tràng vào người, thì các tội nghiệp vẫn tiêu tan”. Và thịnh hành là dựng các cột kinh bởi đá, call là những Tôn chiến thắng thạch tràng. Ở trung quốc hiện nay, phụ thuộc vào các ghi chép, bạn ta biết được khoảng chừng 70-80 cột kinh. Tuy có không ít loại khác nhau, tuy thế nói chung fan ta chia làm hai loại: Loại trước tiên là cột gớm dựng để ước phúc, tu công đức cho cái đó sinh. Các loại thứ hai là dựng cho tất cả những người chết. Người dựng tởm tràng rất có thể lấy danh nghĩa cá nhân, từ viện, gia đình hay nước nhà để lập gớm tràng. Còn có cột kinh khắc cả tượng của fan đã mất, lại còn có cột kinh gồm bình để xá lợi, ngoài Phật đỉnh Tôn win Đà-la-ni còn tự khắc cả Pháp thân kệ. Các cột kinh này điện thoại tư vấn là Xá Lợi tràng. Như cột khiếp ở miếu Long Hưng mặt hàng Châu năm 842.Trên những kinh tràng tất cả một đoạn trường đoản cú ghi rõ lí do, tên tín đồ lập, call là tràng chủ, tên bạn cùng dựng và tên bạn viết chữ. Bao gồm cột, số bạn tham gia xây đắp khá đông.Như vậy, đầy đủ cột ghê tìm thấy sinh hoạt Hoa Lư là bộc lộ một tín ngưỡng của Mật giáo Trung Quốc. ảnh hưởng của nó vẫn lan mang lại Triều Tiên. Với với đông đảo phát hiện nay ở Hoa Lư, ta thấy tín ngưỡng này đã thông dụng ở vn vào cố kỉnh kỉ X./.Hà Văn Tấn (*)__________________________*. GS. Viện Khảo cổ học.1. Hà Văn Tấn. Từ 1 cột khiếp Phật năm 973 vừa phát hiện nay ở Hoa Lư -Nghiên cứu lịch sử hào hùng số 76, mon 7-1965.2. Hà Văn Tấn. Cột kinh Phật thời Đinh vật dụng hai ở Hoa Lư. Khảo cổ học số 5-6, tháng 6-1970.