1.

Bạn đang xem: Kinh cầu an mp3 nghe mỗi đêm cầu gia đình an lành

NGUYỆN HƯƠNG Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, mong xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử bọn chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Phổ Môn, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ-tát Quán nắm Âm gia hộ đến kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người buồn bã được an vui. Lại nguyện bọn chúng sanh: óc phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân trung tâm an lạc, tinh thần vững chắc, phước lâu tăng long, mọi việc khô cứng thông, gia đình hưng thịnh, quyến ở trong khương ninh, pháp giới bọn chúng sinh, thuộc lên bờ giác. Nam-mô mùi hương Cúng nhường nhịn Bồ-tát (3 lần)

2 kinh PHỔ MÔN 2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO Phật là đấng ngộ ra mình, Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi, trí thông minh rạng ngời, Là thầy ba cõi trời fan xưa nay. Chí trung khu đảnh lễ tất cả Đức Phật cha đời thường trú vào mười phương. (1 lạy) Pháp là phương pháp diệu thay, chữa trị lành dịch khổ bao loài chúng sinh, Như vầng trăng sáng sủa lung linh, Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí vai trung phong đảnh lễ tất cả Tôn Pháp cha đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) Tăng là đông đảo bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, từ biệt ra đi, ngấm nhuần trí tuệ, tự bi, Độ đời thoát ra khỏi tham . . . Tê mê khổ sầu. Chí trung tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường xuyên trú trong mười phương. (1 lạy) OOO NGHI THỨC DẪN NHẬP 3

3. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu như ý cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh minh chứng hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam giới mô hương thơm Vân loại Bồ-tát. (3 lần)

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ kinh Lạy đấng Thầy ba cõi, Quy mạng Phật mười phương. Nay bé phát nguyện lớn, lâu trì kinh Phổ Môn, bên trên đền tứ ơn nặng, Dưới cứu vãn khổ ba đường. Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm bồ-đề, sinh sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: ‎Đã Không Còn Hối Tiếc By Minh Tuyết Đã Không Còn Hối Tiếc By Minh Tuyết

(3 lần)

4 gớm PHỔ MÔN

5.TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, Trăm nghìn muôn kiếp nặng nề tìm cầu, nay con gặp được xin trì tụng, Nguyện đọc chân ghê nghĩa nhiệm mầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

KINH PHỔ MÔN 5 gớm PHỔ MÔN DANH HIỆU quan ÂM Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, gồm vị Bồ-tát hiệu vô vàn Ý, kính cẩn chỉnh y, lẹo tay thưa Phật: “Bạch đức cụ Tôn, ngài Quán cố kỉnh Âm vì chưng nhân duyên gì được danh hiệu ấy?” Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu gồm muôn ức những loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe thương hiệu Bồ-tát cửa hàng Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, những được giải thoát.

NĂNG LỰC TRÌ DANH Có fan bất hạnh, lâm cảnh hoả hoạn, xưng niệm quan lại Âm, nhờ vào sức oai thần, lửa chẳng cháy đặng. Lại trường hợp có bạn bị nước cuốn trôi, xưng niệm quan lại Âm, nhờ sức oai thần, liền mang lại chỗ cạn. Giả dụ kẻ đi thuyền vày tìm châu báu: vàng,

6 tởm PHỔ MÔN bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, lưu giữ ly, sinh vật biển ngọc quý, lênh đênh biển khơi lớn, bão táp dập dồn, rồi bị lưu lạc vào nước La-sát, thì nên thành tâm, trì niệm quan lại Âm, nhờ vào sức oai thần, bình yên vô sự. Lại nếu gồm kẻ sắp bị hãm hại bởi trượng dao gậy, thì nên cần thành tâm, trì niệm quan Âm, thời điểm đó dao gậy ngay thức thì gãy từng khúc, cùng được cứu giúp thoát. Ví như bị La-sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm sợ thân ta, nên niệm quan lại Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt ăn hiếp người, huống là hãm hại. Giả dụ như gồm người, vì nghiệp xuất xắc tội, bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm, trói buộc mọi thân, nhờ niệm quan liêu Âm, bay cảnh tầy đày, xong hẳn hoạ tai. Nếu đoàn yêu quý gia, trên đường hiểm trở, mang những của báu, bị chiếm tấn công, thì đừng hốt hoãng. Chỉ cần người biết khuyên những đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, cho nguồn hoan hỷ.” thương lái nghe ghê PHỔ MÔN

7 xong, trì niệm không còn lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán núm Âm.” nhờ sức oai nghiêm thần, ra khỏi tai nạn. Này vô tận Ý, Bồ-tát quan tiền Âm bao gồm sức oách thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, thiết yếu nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì thế các ông thường buộc phải một lòng, trì danh Bồ-tát. Nếu gồm chúng sanh bạn dạng tánh tham lam, lẩn thẩn si hờn giận, thường cung kính niệm Bồtát quan liêu Âm, thì tham sảnh si, thảy phần lớn tan biến. Nếu bao gồm gia quyến cầu sanh con trai thì bắt buộc lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát quan Âm, tức thì sanh nam tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Giả dụ cầu nhỏ gái, chí thành lễ bái Bồ-tát quan liêu Âm, thì đang hạ sinh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, dễ thương đoan trang, mọi fan thương mến. Mức độ thần quan liêu Âm nhiệm mầu như thế! kính cẩn đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được rất nhiều phúc lợi. Ta khuyên răn mọi bạn trì danh Bồ-tát.

8 khiếp PHỔ MÔN BĂM bố ỨNG THÂN Ngài vô vàn Ý ngay tức khắc hỏi Phật rằng: “Bạch đức thay Tôn, trong cõi tục gian, Bồ-tát quan liêu Âm áp dụng thế nào, phương tiện đi lại quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy hầu hết tỏ ngộ?” Này rất nhiều Ý: “Nếu tất cả chúng sanh, đáng cần sử dụng Phật thân, để được độ thoát, chứng buộc phải quả giác, thì Quán vậy Âm thị hiện tại Phật thân vày họ thuyết pháp.” tương tự như như vậy, tuỳ theo căn tánh của những chúng sanh, Bồ-tát quan Âm ứng hiện các thân: như thân Thanh Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đế-thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự tại Thiên, Đại Tự tại Thiên, Thiên Đại tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tè vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm cho Tăng Ni, hoặc thân thiếu nữ của sản phẩm trưởng giả, cư sĩ, tể quan, cùng bà-la-môn, đồng nam giới đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát- khiếp PHỔ MÔN

9 bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩnna-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm tía ứng thân sai khác, giúp fan giải thoát, thì Quan chũm Âm chuẩn bị sẵn sàng hoá thân, không chút cai quản ngại. Này vô tận Ý, Bồ-tát quan tiền Âm ứng hiện nhiều thân, cứu vãn độ bọn chúng sanh, khắp những cõi nước, cần thiết kể xiết. Vì thế các ông hãy yêu cầu một lòng, tán thán cúng nhường nhịn Bồ-tát quan tiền Âm. BẬC BAN VÔ UÝ Này vô vàn Ý, ban niềm vô uý trong vùng khổ nạn, lúng túng kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán cố kỉnh Âm, buộc phải cõi Ta-bà nói một cách khác ngài là Đấng Thí Vô Uý.

BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG Ngài vô vàn Ý thưa ông phật rằng: “Bạch đức gắng Tôn, nhỏ xin cúng dường Bồ-tát quan lại Âm.” Nói chấm dứt ngài đem chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị nghìn vàng, thờ Quan vậy Âm. Quan tiền Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi.

Phật 10 ghê PHỔ MÔN liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên nhủ Quán nuốm Âm, hãy do bốn chúng, tám cỗ trời rồng, cùng Vô Tận Ý, dấn chuỗi pháp thí, ích lợi trời người. Phật vừa xong lời, Bồ-tát quan liêu Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một trong những phần dâng cúng đức phật Thích-ca, sót lại phần kia, bái tháp Đa Bảo.